Do tejto kategórie patria kurzy pre rozširujúce individuálne o digitálnych technológiách a digitálnych zručnostiach, ktoré vychádzajú z medzinárodného programu "vodičský preukaz" na informačné a komunikačné technológie - ICDL. Sú voľne prístupné bez registrácie pre individuálne samostatné štúdium (e-learning). Rozsah kurzu je vhodný i ako príprava na základné certifikačné kurzy ICDL.

Kurzy sme získali a v súčasnosti ich pre vás pripravujeme v rozsahu:
  • Základy práce s počítačom
  • Spracovanie textu
  • Tabuľkový kalkulátor
  • Prezentácie
  • Základy práce online

Záujemca si kliknutím vyberie niektorý kurz ICDL1 - 5 a v ďalšom okne sa prihlási do vzdelávacej platformy ako HOSŤ - bez osobnej registrácie.

Kurz ICDL1 Základy práce s počítačom bol vypracovaný v súlade s medzinárodným štandardom ECDL/ICDL základnej úrovne na získanie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií formou e-learningu. Rozsah samostatného vzdelávania si individuálne určuje používateľ vzdelávacej platformy podľa svojej potreby. Samotný vzdelávací obsah bude doplnený o pracovné zošity s testom pre overenie zvládnutia kľúčových tém. Školiace materiály boli vypracované a sprístupnené pre verejnosť v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. 

Hlavné časti kurzu:

Počítače a zariadenia
Pracovná plocha, ikony, nastavenia
Výstupy
Správa súborov
Siete
Bezpečnosť a ochrana zdravia

Kurz IT2 Spracovanie textu bol vypracovaný v súlade s medzinárodným štandardom ECDL/ICDL základnej úrovne na získanie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií formou e-learningu. Rozsah samostatného vzdelávania si individuálne určuje používateľ vzdelávacej platformy podľa svojej potreby. Samotný vzdelávací obsah bude doplnený o pracovné zošity s testom pre overenie zvládnutia kľúčových tém. Školiace materiály boli vypracované a sprístupnené pre verejnosť v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Hlavné časti kurzu:

Používanie aplikácie
Tvorba dokumentu
Formátovanie
Objekty
Hromadná korešpondencia
Príprava výstupov

Kurz IT3 Tabuľkový kalkulátor bol vypracovaný v súlade s medzinárodným štandardom ECDL/ICDL základnej úrovne na získanie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií formou e-learningu. Rozsah samostatného vzdelávania si individuálne určuje používateľ vzdelávacej platformy podľa svojej potreby. Samotný vzdelávací obsah bude doplnený o pracovné zošity s testom pre overenie zvládnutia kľúčových tém. Školiace materiály boli vypracované a sprístupnené pre verejnosť v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Hlavné časti kurzu:

Používanie aplikácie
Bunky
Práca s pracovnými hárkami
Vzorce a funkcie
Formátovanie
Grafy
Príprava výstupov

Kurz IT4 Prezentácie bol vypracovaný v súlade s medzinárodným štandardom ECDL/ICDL základnej úrovne na získanie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií formou e-learningu. Rozsah samostatného vzdelávania si individuálne určuje používateľ vzdelávacej platformy podľa svojej potreby. Samotný vzdelávací obsah bude doplnený o pracovné zošity s testom pre overenie zvládnutia kľúčových tém. Školiace materiály boli vypracované a sprístupnené pre verejnosť v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Hlavné časti kurzu:

Používanie aplikácie
Vytváranie prezentácie
Text
Grafy
Grafické objekty
Príprava výstupov

Kurz IT5 Základy práce online bol vypracovaný v súlade s medzinárodným štandardom ECDL/ICDL základnej úrovne na získanie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií formou e-learningu. Rozsah samostatného vzdelávania si individuálne určuje používateľ vzdelávacej platformy podľa svojej potreby. Samotný vzdelávací obsah bude doplnený o pracovné zošity s testom pre overenie zvládnutia kľúčových tém. Školiace materiály boli vypracované a sprístupnené pre verejnosť v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Hlavné časti kurzu:

Pojmy z oblasti prezerania webu
Prezeranie webových stránok
Informácie z webových stránok
Základné pojmy z komunikácie
Používanie elektronickej pošty (e-mailu)